Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2019

zyrafa
2552 0e12 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
zyrafa
1121 d29d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
zyrafa
3111 e770
Reposted fromkarsina karsina vialenifca lenifca
zyrafa
0964 c7be 500
Reposted fromniente niente vialenifca lenifca
zyrafa
7440 b7dd 500
Reposted fromkarsina karsina viaplants plants
zyrafa
7402 1dfd 500
Reposted fromkarsina karsina viaplants plants
zyrafa
3542 c9b7 500
Reposted fromfuadklc fuadklc viaescape-artist escape-artist
zyrafa
1579 014c
zyrafa
5631 3d0e
Reposted fromthesmajl thesmajl vialenifca lenifca
zyrafa
Czasami trzeba po prostu odżałować pewne decyzje, a później zapomnieć o nich i żyć dalej.
— Charlaine Harris - Martwy i nieobecny
zyrafa
Jeśli nie wierzysz w siebie to nie wierzysz w nic.
— usłyszane
Reposted fromresort resort vianotperfectgirl notperfectgirl
zyrafa
zyrafa
Nic bardziej nas nie szarpie niż wspomnienie przegapionych okazji i zapach szczęścia, któremu pozwoliliśmy umknąć.
— Guillaume Musso – Dziewczyna z Brooklynu
Reposted fromnyaako nyaako vianotperfectgirl notperfectgirl
zyrafa
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane vianotperfectgirl notperfectgirl
zyrafa

Człowiek będzie zaciekle bronił błędów, które pokochał.

zyrafa
8859 1bbe
Koniec świata.
Reposted fromouri ouri viaescape-artist escape-artist
zyrafa
4140 38ea
Reposted frommrs-cold mrs-cold viaescape-artist escape-artist
zyrafa
4652 ed94
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf
zyrafa
4648 6a9b
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf
zyrafa
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente viagreywolf greywolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl