Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2019

zyrafa
1677 35f6
Reposted fromkrzysk krzysk viaredsth redsth

November 06 2018

zyrafa
8327 8029 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow vianienie nienie
zyrafa

Wszystkie niebezpieczeństwa, jeżeli człowiek stanie z nimi oko w oko, są mniejsze niż wyobrażone. W przestrzeni emocjonalnej, wbrew prawom geometrii - dystans wyolbrzymia
— Z.Herbert - "Herbert nieznany.Rozmowy"
zyrafa
zyrafa
7784 d088 500
nagłówek na sobotę (1928)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaatranta atranta
zyrafa
7853 ae82 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaatranta atranta
zyrafa
zyrafa
zyrafa
Reposted fromFlau Flau viaatranta atranta
zyrafa
zyrafa
Reposted fromshakeme shakeme viaatranta atranta
zyrafa
Chciałabym znowu mieć Cię przy sobie
— nevermind
zyrafa
Jedną nogą stoję w dzieciństwie, drugą w dorosłości. Jednej nie mogę zabrać, a drugiej nie chce.
— po co komu dorosłość
zyrafa
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
zyrafa
Niby wszystko jest w porządku, aż tu nagle nie wiadomo dlaczego ni stąd ni zowąd przychodzi taki wieczór jak ten dzisiejszy - pełen za Tobą niezrozumiałej tęsknoty.
— anonim znaleziony na murze
zyrafa
I całował ją tak jak jeszcze nikogo przedtem. I pieścił ją tak jak jeszcze nikogo przedtem. I kochał się z nią tak jak z nikim przedtem.
— Laila Shukri "Jestem żoną terrorysty"
Reposted fromobliviate obliviate vianotperfectgirl notperfectgirl
zyrafa
zyrafa
0038 f3ec
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viagreywolf greywolf
zyrafa
0225 6a8b
Reposted fromsavatage savatage viagreywolf greywolf
zyrafa
0090 3798
Reposted fromsavatage savatage viagreywolf greywolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl