Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2020

zyrafa
zyrafa
1948 4558 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaviolethill violethill
zyrafa
zyrafa
6270 29e6 500
Reposted fromFienrira Fienrira viaviolethill violethill
zyrafa
5454 2263 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viaviolethill violethill
zyrafa
6014 2972 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaviolethill violethill
zyrafa
9407 feb6
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaviolethill violethill
zyrafa
7170 002c 500
Reposted fromLabRatOr28 LabRatOr28 viaviolethill violethill
zyrafa
zyrafa
Ale ja to rozumiem, kiedy człowiek nie wie, w co wierzyć, czuje się, jakby tonął, więc chwyta się najróżniejszych idei, nawet najbardziej szalonych, licząc, że w końcu któraś utrzyma go na powierzchni.
— Marisha Pessl
zyrafa
zyrafa
zyrafa
Reposted fromshakeme shakeme viaOnlyGreen OnlyGreen
zyrafa
zyrafa
zyrafa
3565 a19e
Reposted fromblueinsane blueinsane vialittlemouse littlemouse
zyrafa
zyrafa
Reposted fromshakeme shakeme viaOnlyGreen OnlyGreen
zyrafa
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię. 
— Ochocki, Vithren
Reposted fromlovvie lovvie vialittlemouse littlemouse
zyrafa
Reposted fromshakeme shakeme vialittlemouse littlemouse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl